Categoriesຕຳ​ແຫ​ນ່ງ​ຫວ່າງ

ຕ້ອງ​ການຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ 1 ຕຳ​ແຫ​ນ່ງມີທີ່ພັກໃຫ້ (ປີດ​ຮັບ)

ໂຮງຜະລິດອາຫານແປຮູບ ບົວຈັນ ກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ ແລະ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຕະຫລາດຂາຍຍ່ອຍ ພວກເຮົາຈື່ງຕ້ອງເພື່ມການຜະລິດໃຫ້ທັນກັບສະພາບ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງຕ້ອງການ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ມີທີພັກໃຫ້

ຄ​ຸນ​ນະ​ວຸດ

  • ມີ​ຄວາມ​​ຊື່​ສັດ ແລະ ດຸ​ຫມັ່ນ
  • ມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງ
  • ສາມາດເຮັດວຽກນອກໂມງການໄດ້ເມື່ອມີຍອດສັ່ງຈຳນວນຫລາຍ

ຫ​ນ້າ​ວຽກ

  • ຊ່ວຍແມ່ຄົວວຽກທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຜະລິດ ຫຸ້ມຫໍ່
  • ບາງຄັ້ງໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງສຳລັບການຜະລິດ

ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເງິນ​ເດືອນ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ດີ​ໃຫ້​ ແລະ ເງິນຍອດ​ຂາຍ​ທີ​ຫ​ນ້າ​ສົນ​ໃຈ ທ່ານ​ໃດ​ສົນ​ໃຈ​ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ໋ ໂທ​/ວອດ​ແອ​ບ ໂທ​/ວອດ​ແອ​ບ ສໍ +856 20 94 444 734,  ວັນ +856 20 96 629 299


ພາບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ອອກ​ຕະ​ຫລາດ​ນັດ​ຂອງ ທິມ​ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ