ເຫດຜົນທີ່ມາເປັນຊື່ໂຮງຜະລິດອາຫານບົວຈັນ

"ເດີມແລ້ວພວກເຮົາແມ່ນພື້ນຖານຈາກຫລວງພະບາງ ບົວຈັນ ແມ່ນຊື່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຕອນທີເພິນຈາກຫລວງພະບາງມາຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າທີວຽງຈັນ ຢ້ານເພິນບໍຮູ້ຈັກຢູນຳ ສ່ວນຫລາຍລຸກກະມີແຕ່ເຮັດວຽກ ກໍ່ເລີຍ ສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ເພີນຕາມຄວາມມັກຂອງເພີນເພາະເພິີນແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ເຮັດເຄື່ອງຂາຍ" ທ່ານຫຸມພັນກ່າວ

ກ່ອນຈະໄດ້ຊື່"ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ"

ໃຊ້ເວລາຄືດຊື່ສິນຄ້ານ້ີກະບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ເດືອນ ໃນການຄືດ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນ ບວກກັບຄວາມເຊີື່ອຖືຂອງຄົນລາວ ສັງເກດອອກມາໃຫ້ເປັນຊື່ດີໆ ແຮງໆ, ທຳອິດແມ່ນອອກມາເປັນຊື່ ຮານຸມານເກືອກຝູ່ນ, ຮານຸມານເກຶອກຂິີເຖົ່າ, ໄດ້ຕົ້ນແນວຄືດມາເປັນ ເສືອໂຄ່ງເກຶອກຝູ່ນ, ແລະ ຈື່ງກາຍມາເປັນ ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟໃນທີສຸດ

ເປັນຫຍັງຈື່ງເປັນເສືອໂຄ່ງ?

ເຄີຍໄດ້ຍິນຜູ້ເຖົ້າບູຮານເພິ່ນເວົ້າ ແຕ່ກິ້ແຕ່ກ່ອນບໍ? ໄປມາທາງໃດໄກ ເພີນກະເວົ້າວ່າຍານເສືອຍ້ານເສືອ ຂະຫນາດແລ່ງງົວແລງຄວາຍໄວ້ ເສືອກະຍັງກະໂດດຂ້າມກອງໄຟມາກິນຄວາຍ ກິນງົວ ຂອງເພິ່ນ ກໍ່ເລີຍໄດ້ຊື່ນິ້ມາ ຫມົດເຫລົ້າຂາວຫລາຍແກ້ວເຕີບໃນວົງເຫລົ້າສົນທະນາ!

ປັດສະຍາ ແລະ ຄຸນນະສົມບັດ

ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ

ສານຕໍ່ວັດທະນາທຳອາຫານລາວ

ບັນພະບູລຸດລາວໄດ້ສ້າງວັດທະນາທຳອາຫານລາວທີອຸດົມສົມບູນ ແລະພວກເຮົານຳມາສ້າງສັນຕໍ່ໂດຍແນວຄືດນະວັດຕະກຳໃຫມ່

100% Natural

Eat local, consume local, closer to nature.

Curated Products

Eat local, consume local, closer to nature.

cropped-logo-final-La-transparent.png

Modern Farm

Made with passion by 300+ curators across the country.

Alway Fresh

Eat local, consume local, closer to nature.

Sustainable

Chemical free consumption IN and ON your body.

Our Team

We Are The Best Team

Sherri Horton
Founder
Hector Stokes
Farmer
Aliesha Preston
Farmer
Eiliyah Gould
Farmer