ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ-ເສືອໂຄ່ງຊົງເຄື່ອງ

​ກິນ​ກັບ​ຕຳ
ແຊບ​ແບບ​ໄຮ້​ໄຂ​ມັນ

(ຂຽບງົວ) ພ້ອມຮັບປະທານ
ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ-ຫນັງເຄັມ

ຂອງ​ກັບ​ແກ້ມ​ເບຍ
​ແຊບ​ສຸດໆ

ຫນັງຍຳພ້ອມຮັບປະທານ (ຫນັງຄວາຍ)